Czy współpraca się opłaca?

  • by

Kamienie milowe w integracji Subregionu Zachodniego i Kraju Morawsko-Śląskiego

W kwietniu izby gospodarcze i cechy Subregionu Zachodniego oraz Kraju Morawsko-Śląskiego podpisały porozumienie o współpracy gospodarczej. Po trzech miesiącach pracy jego inicjatorzy podsumowali i zatwierdzili kluczowe tematy, które przyjęto na najbliższy rok jako priorytety działań. Ivo Barteček (OHK Karvina) i Krzysztof Dybiec (Izba Gospodarcza w Wodzisławiu) – liderzy Komitetu Sterującego Porozumienia nie kryją zadowolenia z zaangażowania przedsiębiorców, którzy na spotkaniach roboczych omawiali szereg propozycji jakie pojawiły się w kręgach biznesowych.

Obecnie trwają przygotowania do sformalizowania poparcia dla inicjatywy przez samorządy po obydwu stronach granicy, co powinno zaowocować uchwałami radnych o przystąpieniu do współpracy na osi biznes – samorządy. W najbliższych tygodniach ukształtuje się grono partnerów, którzy zdecydują się współpracować na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie przygranicznym, zaś w październiku zaplanowane jest oficjalne podpisanie porozumienia.

Jedną z form działań na rzecz współpracy samorządów i biznesu są funkcjonujące rady gospodarcze przy prezydentach i starostach. W Raciborzu w lipcu odbyło się pierwsze posiedzenie Konsultacyjnej Rady Gospodarczej III kadencji, w której zasiada ponad dwudziestoosobowa reprezentacja biznesu.

Konsultacyjna Rada Gospodarcza działa na podstawie Programu Wspierania Przedsiębiorczości, uprawniona jest do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki miasta. Kadencja Rady trwa 2 lata.

Na pierwszym posiedzeniu z-ca Prezydenta Raciborza Michał Fita wyraził chęć szerokiej współpracy z gremium, polegającą na konsultacji i wsłuchiwaniu się w wzajemne potrzeby. Podkreślił też, że wierzy, iż Rada nie tylko będzie ciałem opiniodawczym czy doradczym, ale przede wszystkim będzie inicjowała działania na rzecz przedsiębiorczości.

Anna Kobierska- Mróz, naczelnik Wydziału Rozwoju dodała ponadto, że zgodnie z regulaminem Rady członkowie mają prawo wnosić wnioski i propozycje na funkcjonowanie i rozwój Miasta, do czego bardzo zachęcała deklarując otwarcie na współpracę. Wydaje się zatem oczywistym, że Konsultacyjna Rada Gospodarcza  jest właściwym miejscem szerokiej konsultacji dwukierunkowej, która powinna uwzględniać:

– przekazywanie informacji do środowiska biznesowego o działaniach, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej i rozwojem gospodarczym, zaś środowisko biznesowe powinno tą drogą przedstawiać tematy, zagadnienia,  problemy jakie może podjąć prezydent (starosta, wójt), 
– członkowie Rady powinni przekazywać tematy z posiedzeń do swoich środowisk, które reprezentują aby konsultacje tym samym były pełniejsze (izby, cechy, urzędy pracy, wydziały edukacji itp.),
– udział w spotkaniach Rady osób, które reprezentują środowisko biznesowe oraz edukację w przypadku omawiania tematów z nimi związanych,
– udział w posiedzenia Rady przedstawicieli instytucji tzw. Otoczenia Biznesu w celu włączenia do konsultacji w zakresie ich dotyczącym.

Poparcie gmin i powiatów dla inicjatywy Lokalnej Grupy Działania jaką tworzą od 2018 roku środowiska biznesowe skupione wokół izb gospodarczych, cechów rzemiosł, inkubatorów przedsiębiorczości działających w Subregionie Zachodnim, ma na celu skuteczną realizację programu wspierania przedsiębiorczości wspólnie z środowiskiem przedsiębiorców. 

Podczas posiedzenia Komitetu Sterującego Porozumienia Izb i Cechów w dniu 15.07.2019 przyjęto następujące cele nadrzędne dla trzech osi programowych:

1. środowisko, jakość życia, ekologia:
–  obniżenie niskiej emisji gospodarstw domowych, 
–  gospodarka wodą deszczową i ściekową,

2. rynek pracy, dualne kształcenie, depopulacja:
–  promocja regionu przygranicznego,  
–  integracja biznesu i samorządów w zakresie: edukacji, miejsc pracy i zamieszkania,
– wdrażanie Programu Wsparcia Rynku Pracy,

3. integracja lokalnego biznesu:
– integracja i współpraca gospodarczo – biznesowa,
– budowanie i prowadzenie wielopoziomowej platformy gospodarczej. 

Czeka nas sporo pracy, jednak wydaje się, że kamienie milowe zostały osadzone.

Ireneusz Burek- Plusy dla biznesu

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *